Pel vot de castedat:

- ens volem lliurar totalment a Déu i als germans.

- vivim el celibat per amor a Crist i al seu Regne, no per motivacions merament humanes.